KVKK'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KVKK'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İnternet üzerinde birçok veriyi ve bilgiyi kalıcı ya da geçici olarak bırakıyoruz. Kişisel verilerimiz, birçok kurum ve kuruluş tarafından işleniyor.

Bu konuda devlet tarafından hazırlanan ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak bilinen KVKK, kişisel verilerinizin işlenmesinde ve saklanmasında gerekli prosedürlerin olduğu bir yasa olarak karşımıza çıkıyor. KVKK, güncel olarak zaman zaman değişikliklere ve eklemelere göre kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması konusunda bazı hükümleri de ortaya koyuyor. Peki KVKK’da yer alan güncel değişiklikler nelerdir? KVKK nedir ve ne işe yarar? Gelin bunlara birlikte bakalım.

KVKK Nedir?

İlk olarak 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete'de yürürlüğe giren KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak halihazırda yürürlükte olan bir kanun. Birçok şirket, kamu kurum ve kuruluşları, markalar ve daha pek çok farklı yer başta ticari amaçlı olmak üzere çeşitli amaçlarla verilerimizi topluyor ya da işliyor. KVKK da bu verilerin doğru bir şekilde işlenmesi ve tutulması, gerektiği yerde onay alınarak tarafımızca işlenmesinin ya da depolanmasının kontrol edilmesini sağlayan bir yasa olarak karşımıza çıkıyor. KVKK’ya göre birçok esas, bu saydığımız şirketlerin ya da kurum ve kuruluşların bizim iznimiz olmadan verilerimizi işlemesine izin vermiyor.

KVKK’nın asıl amacı kişisel verilerden yola çıkarak çeşitli faaliyetlerde bulunmak isteyen firmaların nelere dikkat edeceğini yasa ile sınırlandırmıştır. Bunun nedeni, biyografik verilerinizden veya açık adresinizden tutun da hakkınızda yer alan birçok bilginin artık kolay erişilebilir olmasından kaynaklıdır. Zira KVKK kuralları gerekçesiyle verilerin güvenliğinin sağlanması esastır.

KVKK Ne İşe Yarar?

KVKK ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, şirketlerin verileri işlerken ve depolarken kişilerden izin almadan kendi istedikleri gibi hareket etmelerini engeller. Bu kanunun amacı başta kişisel verilerin işlenmesi olsa da bunu belli bir prosedüre bağlayarak özel hayatın gizliliğini de garanti altına alma esasına bağlıdır. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlayan ve kişisel verilerin işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kanunda yer alan bu yükümlülüklere uyacaklarını KVKK gereğince garanti ederler.

Yasada uyulması gereken noktalarda bütün usul ve esaslar dikkatli bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kanun uygulamasında bazı istisnalar dışında kişisel verilerle ilgili bir kişinin açık rızası olmadan herhangi bir verisinin işlenmemesi ve üçüncü kişilere ya da yurt dışına aktarılmaması konusunda bir standart oluşturmuştur. Bu konuların dikkate alınmaması ve kişisel verilerin korunması kanununun ihlal edilmesi gibi gerekçelerle, hemen hemen her gün birçok kuruma yüklü miktarda cezalar kesilmektedir. Konu ile ilgili cezalar KVKK’nın resmi internet sitesinde düzenli aralıklarla yayınlamaktadır.

KVKK'nin Amaçları

KVKK Kimleri Kapsar?

KVKK, kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde belirli bir standardı beraberinde getirmiştir. Bu durum ile birlikte, internet üzerinde ya da farklı kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan tüm kişisel veriler, devlet tarafından belli bazı kriterler esas alınarak koruma altına alınmıştır. KVKK kapsamında verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve korunması için 3 grup kanun kapsamına girer: Gerçek kişiler, veri sorumluları ve verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler.

Gerçek kişiler, bu kanun kapsamında muhataptır. Gerçek kişiler kişisel verileri işlenen kişilere denir. Veri sorumluları, bu verilerin işlem amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, ayrıca veri kayıt sisteminin kurulmasında ya da yönetilmesinde sorumluluğu bulunan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. Veri sorumluları gerçek kişiler olabileceği gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, şirketler, vakıflar ya da dernekler de olabilir. Veri sorumluları ana görev olarak kişisel verilerin hukuka aykırı işlenebilir olmasını önlemekle yükümlüdür. Ayrıca verilerin hukuka aykırı bir şekilde erişilebilir olmasını da veri sorumluları önlemekle görevlidir. Kişisel verilerin muhafazasını sağlayan konumda yer alırlar.

KVKK kapsamındaki son grup veri işleyen kişilerdir. Bu kişilerin verilerin doğru ve güvenli bir şekilde işlenmesindeki son halka konumundadır. Veri sorumlusu adına, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar doğrultusunda işler. Veri işleyenler gerçek ya da tüzel kişiler olabilir.

kvkk-2

KVKK Kapsamındaki Son Değişiklikler Nelerdir?

KVKK kapsamında son değişiklik 12 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 32487 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan yeni KVKK değişikliklerine göre, kanunun uygulanabilirliği konusunda çeşitli noktalarda yeniliklere gidilmiştir. 8. yargı paketi ile birlikte yürürlüğe giren yeni değişikliklere göre, açık cezaya dayalı yurt dışına veri aktarımı düzenlemeleri 1 Eylül 2024'e kadar uygulanacak. Ancak bu tarihten sonra açık rızaya dayalı bir şekilde olsa dahi yurt dışındaki herhangi bir kaynağı sürekli olarak kişisel veri aktarımı yapılmayacaktır.

Yurt dışına veri aktarımı konusunda detaylı bir şekilde bahsetmek gerekirse kanunun 6. maddesinde yer alan özel durumlar dışında herhangi bir konuda KVKK kapsamına dahil veriler kişinin açık rıza beyanı olmadan işlenmiyordu. Bu madde yine dahil olmak üzere, yeni düzenlemeler ile yurtdışına veri aktarımı konusunda çeşitli değişikliklere de gidilmiş oldu.

Karara göre aktarım yapılacağı ülke ülke içerisindeki sektörler ya da uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı varsa, şartların birlikte var olması durumunda veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından yurt dışına aktarımı mümkün olacak. Bunun dışında ilgili maddelerde belirtilen şart kapsamları dahilinde istisnai durumlarda da yurt dışına verilerin aktarımı korunarak iletilmeye devam edecek. Daha önceden yapılan uluslararası sözleşmeler niteliğinde olmayan anlaşmaların varlığı ve kişisel verileri koruma kurulu tarafından aktarma izin verilmesi durumunda, ayrıca kurul tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı varsa kurul tarafından ilan eden hususlar standart sözleşmelerde yer alıyorsa yeterli korunmayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir tarifler varsa, bu durumlar yurt dışına vere aktarmanın önünde engel olmayacak.

kvkk-3

Mevcut 6. maddeye göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, felsefesi, inancı mezhebi ya da diğer inançları gibi ve hatta bunun yanında, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, varsa daha önce aldığı cezası gibi konular bulunuyor. Ayrıca güvenlik tedbirleri ile ilgili genel verileri ya da biyometrik ve genetik verileri de tüm bunlarla birlikte kişinin özel nitelikli verileri olarak sayılmakta. Bu veriler daha önceden kişinin açık cezası olmaksızın işlenmemekteydi. Ancak yeni gelen hükme göre, bu bilgilerin izinsiz işlenmesi tamamen yasaklandı.

Verilerin işlenmesi için;

Kişinin açık rızasının olması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak konumda olması,

Bununla ilgili hukuki geçerlilik taşımayan bir kişinin kendisinin ya da başka bir birisinin hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunluluk halinde olması,

İlgili kişinin verilerinin aleni bir şekilde ortada olması ya da kişisel verilere ilişkin olarak alenileştirme sürecine uygun olması,

Bir halkın tesisi ya da kullanımı üzerine açılması gibi konular,

İş başvurularında istihdam iş sağlığı ve güvenliği,

Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım almak

gibi hükümler kişinin açık rızasına bağlı olarak veri işlenmesine tabidir. Ayrıca, dernek, vakıf vb. diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların amaçlarına uygun olmak üzere, faaliyet alanı sınırlı olmak şartıyla üçüncü kişilere açıklanmamak suretiyle verilerin işlenmesi mümkündür.

logo-150x150

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp